5a sessió


El portafolis digital de l'alumnat

 

Document elaborat per: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Data: abril 2014

 

Formulari: Proposta de temes per als Seminaris TAC del curs 2014-2015

Qüestionari de satisfacció del curs 2013-2014.


 

Definició de portafolis

 

Genèrica...

“Instrument que té com a objectiu comú la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques” (Barberà, 2005)

Extret de la presentació "Portafoli de l'alumne" de Núria Alart - http://www.slideshare.net/nalart -

 

A l'educació...

Una definició:

 

"Un portafolio es una selecció deliberada dels treballs de l'alumne que ens explica la història dels seus esforços, el seu progrés o els seus èxits. Ha d'incloure la participació de l'alumne en la selecció del seu contingut, els criteris de la selecció i les pautes per a jutjar els seus mèrits, així com les evidències del seu procés de reflexió" (Arter, 1990)

 

I una altra...

 

"Entenem el portfolio com un sistema d'avaluació integrat en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Consisteix en una selecció  d'evidències / mostres (que formen un dossiers, una carpeta) que ha de recollir i aportar l'estudiant al llarg d'un període de temps determinat i que respon a un objectiu concret.
Aquestes evidències (certificats acreditatius, fragments de pel lícules, entrevistes, activitats acadèmiques, apunts, treballs d'assignatures, entre d'altres) que reben el nom d'artefactes, permeten a l'alumne demostrar que està aprenent, al mateix temps que possibiliten al professor un seguiment del progrés d'aquest aprenentatge.
Les evidències s'han d'acompanyar d'una justificació i una reflexió de l'estudiant, en que posi de manifest la relació entre l'evidència i l'aprenentatge. Aquestes contribucions l'ajuden a prendre consciència de què i com va aprenent, al mateix temps que li permeten regular el seu procés d'aprenentatge i d'estudi. Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portfolio un sistema d'avaluació coherent en el marc de l'avaluació continuada i formativa" (Coll et al., 2004).
Extret del document "Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en la red"http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/barbera_bautista_espasa_guasch.pdf


Base teòrica

L'ús del portafolis parteix de la consideració de l'aprenentatge basat en l'alumna/e i es basa en diferents teories pedagògiques:
 
          Constructivisme
Importància de la interacció a tots els nivells (professorat-alumnat, alumnat-alumnat- alumnat amb si mateix). 

 

Connectivisme
"El coneixement està distribuït a través d'una xarxa de connexions i, per tant, aprendre rau en l'habilitat de construir i tramar aquestes xarxes".
 
Neurociència
"La metacognició es troba a l'arrel de tot aprenentatge".
"L'autoconeixement, la consciència de com i per què pensem com ho fem, i l'habilitat per adaptar-nos i aprendre, són crítics per la nostra pervivència com a individus".
(James Zull, 2011)
 
Xarxes socials
Oportunitat de publicar i compartir. Relació amb el PLE (Entorn Personal d'Aprenentatge)
Font: https://docs.google.com/a/xtec.cat/presentation/d/1LabUnnzaeU3CiqlRdscvVtdDv1dTdAEeQ4VAHmO1ay4/edit#slide=id.p14
 
 
Presentació

Portafolis d'alumneFases de l'elaboració d'un e-portafolis

NOTA: Aquesta llista ens pot servir de base per a la construcció d'un portafolis en diferents àmbits i és orientativa.

1.- Propòsit. Decidir sobre la finalitat del portafolis. Què està tractant de mostrar amb aquest portafolis? Hi ha resultats, objectius o estàndards que estan sent demostrats amb aquest portafolis? En aquest exemple, els passos 2-4 representen un procés interactiu, utilitzant un bloc per proporcionar informació sobre la formació d'estudiants sobre una base regular.

 • Professors i Estudiants: Identificar com s'organitzarà el portafolis. Serà al voltant dels resultats, objectius o estàndards que ha identificat en aquest primer pas?
 • Estudiants: Establir una pàgina inicial que servirà com a introducció al portafolis i al seu desenvolupament  (vegeu el punt 6). 
 • Estudiants: Crear una pàgina tipus anuncis, per usar-la com un diari reflexiu (bloc). Crear una primera entrada per descriure el propòsit per al desenvolupament del portafolis.
 • Professors: Configurar plantilles per a treballar l'estudiant, si s'escau.

2.- Recollida / Classificació.  Quins Artefactes s'inclouran al portafolis? Com es classifiquen? 
 
 • Estudiants: crear un arxiu digital de treball. En línia, al núvol, aquests arxius es poden emmagatzemar en qualsevol lloc a Internet, sempre que cada document tingui una única direcció. Recomanem: GoogleDocs. (veure mapa a sota "Portfolios in the Cloud")
 • Estudiants: (Opcional) Utilitza una taula senzilla full de càlcul o GoogleDocs a la llista dels artefactes, i assignar (classificar) cada un dels resultats / objectiu / nivell que l'artefacte es demostrarà. Utilitzeu la taula per fer un seguiment dels artefactes que poden ser emmagatzemats en un dels molts llocs web 2.0 que es pot utilitzar per desar la  feina.  Recomanació: Els estudiants: convertir tots els artefactes adjunts en formats compatibles-web (JPEG o PDF) perquè el lector potencial pugui llegir-lo.  Emmagatzematge al núvol: Els arxius de vídeo es poden desar en un dels llocs per compartir vídeos, i utilitzar l'hipervincle o codi Inserit (embed) per incloure dins entrada del bloc. Altres llocs web gratuïts que permeten emmagatzemar documents: SlideShare , Scribd . La majoria d'aquests llocs web 2.0 utilitza una adreça de correu electrònic com a nom de connexió, així que serà fàcil de recordar.  

 

3.- Reflexió. La reflexió és el cor i l'ànima d'un portafolis. La reflexió proporciona la raó de per què aquests artefactes representen l'assoliment d'un resultat concret, l'objectiu, competència o estàndard. Les entrades de bloc proporcionen una oportunitat per a la reflexió "en el temps" o "reflexió en acció".   

 • Professors: Proporcionar als estudiants els recursos per recolzar les seves activitats de reflexió. Per a cada activitat d'aprenentatge o un artefacte, el que hauria de ser el focus dels estudiants reflexions.
 • Estudiants: Escriure una entrada de bloc (utilitzant el diari creat utilitzant GoogleSites tipus de pàgina Anuncis - Pas # 1) amb una reflexió sobre cada activitat d'aprenentatge o artefacte (quin és el context en què aquest artefacte va ser desenvolupat? Què va aprendre?) .
 • Estudiants: Emprar etiquetes com a sistema propi de classificació.
 • Estudiants: Afegir artefactes apropiats (a través d'hipervincles) o com un arxiu adjunt a l'entrada del diari. 
   
  Característiques de Privacitat: Els estudiants poden limitar qui pot llegir el lloc de Google a través de les Accions Més informació -> Compartir aquest lloc.   

 

4.- Connexió / interacció i diàleg / Comentaris. Aquesta etapa constitueix una oportunitat per a la interacció i la retroalimentació sobre el treball publicat al portafolis. Aquí és on el potencial dels serveis i eines interactives de la Web 2.0  es fa evident.

 • Professors i companys: Retroalimentació com comentaris, per a proporcionar informació sobre el treball publicat al portfolis / entrada de bloc. Les directrius han de ser destinades a facilitar que la retroalimentació sigui més eficaç. 
 • Proporcionar per part dels docents exemples per als diferents nivells de progrés i facilitar una matriu de valoració per a l'avaluació (rúbrica). Exemples i generador de rúbriques 
 • Els estudiants han de tenir l'opció d'actualitzar el treball, basat en la retroalimentació i la categoria. 
   
  Repetiu els passos 3-4 per a cada activitat d'aprenentatge o artefacte.   

 

5.- Sumativa - Reflexió / Selecció / Avaluació. Al final d'un curs (o programa), els estudiants que escriguin una reflexió mirant cap enrere en el curs (o programa) i proporcionin un meta-anàlisi de l'experiència d'aprenentatge tal com es representa en les reflexions emmagatzemats en el blog / entrades de diari.

 • Estudiants: Revisar el blog / diari per a aquesta categoria, i escriure una última "reflexió retrospectiva" sobre l'aprenentatge representat en els artefactes, la selecció d'un o dos exemples que millor representin els èxits. Aquesta autoavaluació ha de ser la primera part d'una pàgina creada a GoogleSites.
 • Estudiants: Preparar una pàgina GoogleSites per a cada resultat, objectiu o estàndard, i enllaçar a les millors "entrades al bloc", una reflexió per escrit en cada pàgina (per resultats / objectiu / nivell) que també ha de tenir l'artefacte connectat o vinculat.
 • Mestre: Proporcionar informació i / o avaluació de la selecció dels treballs i raó de ser, utilitzant una matriu de valoració (rúbrica).   

 

6.- Presentació / Publicació. Decidir quina part del portafolis es farà pública.

 • Estudiant: crear un conjunt de pàgines que posen de relleu els millors components del portafolis, amb enllaços a entrades específiques en el bloc. Afegir les proves (a través de hipervincles a les entrades de bloc o artefactes) a la sub-pàgines associades.
 • Estudiants: Crear una pàgina d'introducció, que ha d'incloure un resum del portafolis. Serveix com una "carta al lector" i proporciona una explicació dels objectius generals del portafolis. Oferir enllaços a altres pàgines desenvolupades.  Introducció,  punt d'entrada inicial del portafolis.
 • Estudiants: Crear una pàgina amb les Metes d'Aprenentatge (reflexió en el temps futur).
 • Mestre: Quan s'usa per a l'avaluació sumativa, presentarà l'avaluació final del portafolis (avaluada mitjançant una matriu de valoració analítica quantitativa o una matriu de valoració holística).
Font: Dra Helen Barrett - https://sites.google.com/site/helenbarrettportfolio/ - Extret de la pàgina e-portfolio - MicroTallersTAC  Exemples

 
Plantilla de portafolis d’alumnat de primària (Carlos Pàez i Carles Simarro)

2nd Batxillerat English INS Castelló

 

Portafolis 6è primària English (R.Felip)

 
Sobre l'avaluació
 
L´avaluació del portafoli està basada amb la negociació i l’intercanvi comunicatiu entre el professor i l’estudiant durant el desenvolupament del portafoli. L’estudiant té un paper actiu en el procés avaluatiu, ha de ser conscient del seu progrés en l’aprenentatge, identificant quins aspectes domina i quins necessita millorar.

El portafoli és una forma de recopilar la informació que demostra els coneixements, habilitats i els èxits i mancances dels estudiants: com pensen, com qüestionen, analitzen, sintetitzen, produeixen o creen i com interactuen (intel·lectual, emocional i social) amb altres; és a dir, permet identificar els aprenentatges de conceptes, procediments i actituds dels estudiants.

 

Rúbrica
 
"Una Matriu de valoració (Rúbrica - Rubric en anglès [1]) facilita la qualificació de l'acompliment de l'estudiant en les àrees del currículum (matèries o temes) que són complexes, imprecises i subjectives. Aquesta Matriu podria explicar-se com un llistat del conjunt de criteris específics i fonamentals que permeten valorar l'aprenentatge, els coneixements i / o les competències, assolits per l'estudiant en un treball o matèria particular."
Definició extreta de http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3 on es defineix el concepte i la finalitat de les rúbriques. Consulteu l'article complet. Via:http://competentes.wordpress.com/evaluacion/.
 
Exemple de rúbrica d'avaluació d'un portafoli.

Disposeu d'informació complementària sobre AVALUACIÓ en aquesta pàgina.


Concreció de tasques a desenvolupar
Treball presencial al Seminari
Feu un debat per grups al voltant de l'ús del portafolis de l'alumnat considerant aquestes qüestions:
 • Què suposa tenir un portafolis?
 • Què hauria d'incloure?
 • Qui hi ha d'accedir?
 • Quin paper haurien de tenir les famílies?
Poseu en comú les aportacions de cada grup. Compartiu-les també al document de conclusions del debat


Treball al centre
 
Recolliu les conclusions del debat anterior i porteu-les al vostre centre per compartir-les. 

A partir de l'intercanvi d'idees amb el professorat del vostre centre sobre les característiques del vostre entorn de treball, elaboreu un esquema o mapa mental tenint en compte tots els factors que intervenen en el procés de portar a terme una experiència d'ús del portafolis amb l'alumnat al vostre centre.

Comenteu els avantatges i els inconvenients de l'ús del portafolis al grup de Seminaris TAC de la xarxa docent. 

Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari
No oblideu respondre el formulari amb la proposta de temes per als Seminaris TAC del curs 2014-2015
i al qüestionari de satisfacció del curs 2013-2014.