4a sessió


1. Departament proposa: novetats, enllaços d’interés, recursos, etc

  • Sistemes de projecció interactiva SPI

2. Experiències d’aula de cada centre.

  • Experiència de l'escola Pia Sant Antoni

3. Propostes didàctiques

  • Book-trailer

4. Eines metodològiques 

  • feemake

Proposta del Departament SPDI


Consells previs a la sessió


Aquesta sessió se centra en l’ús dels Sistemes de Projecció Interactiva (SPI) i el coneixement del programari lliure per a aquests sistemes: Open-Sankoré, donant a conèixer el funcionament de les eines bàsiques d'aquest programari i fent una pràctica d'aplicació.

Es plantegen dues opcions i cal escollir-ne una. L'opció A tracta l'ús metodològic dels Sistemes de Projecció Interactiva i l'opció B presenta el programari lliure per a qualsevol tipus de SPI.

 

Opció A


Els sistemes de projecció interactiva, (SPI) són sistemes tecnològics que permeten projectar continguts digitals en gran format, idoni per a la visualització en grup promovent així la participació dels alumnes. Els SPI poden estar integrats per un ordinador, un videoprojector y una pissarra que permet la interactivitat o bé per un ordinador i un videoprojector que per sí sol ja permet la interactivitat.

- 15’ Visionat i comentari en grup del vídeo sobre treball col·laboratiu amb la PDI.

 

 

- 15’ Lectura i discussió en petit grup dels usos dels sistemes de projecció interactiva . Breu conclusió i exposició en gran grup (altres possibles usos…)

- 30’ Activitat: a realitzar després de veure els diferents usos del sistemes de projecció interactiva. En aquest document trobareu diferents activitats per a realitzar a l’aula.

  • Seleccioneu una activitat i treballeu-la en grup.

  • L’objectiu és que, en el marc del Seminari TAC i en grups de 3 o 4 persones, feu una proposta metodològica utilitzant la PDI.

  • Cal tenir en compte com fer servir la PDI per enriquir la pràctica docent, amb quines dinàmiques d’aula s’aprofita el seu potencial interactiu i participatiu i quin és el valor afegit.    

 
Concreció de tasques a desenvolupar

Treball presencial al seminari

 

- Activitat A: Proposta metodològica per fer servir la PDI a l'aula.

 

Treball al centre

 

- Activitat A: Anàlisi de l’ús de SPI en el centre. Feu-ne una síntesi del que comenteu amb els companys/es del centre i deixeu-la al Grup Seminaris TACde la Xarxa Docent.

 

 

Opció B


Avui dia hi ha un gran ventall de sistemes de projecció interactiva en el mercat. Aquests sistemes poden consistir en un projector més la pissarra interactiva o simplement el projector amb la interactivitat incorporada. Cada un d'aquests sistemes acostuma a venir acompanyat del seu programari propi, generalment d'ús exclusiu per al maquinari d'un determinat fabricant. Això fa que a les aules d'un mateix centre convisquin programaris diferents i incompatibles entre sí, forçant moltes vegades la decisió d'adquirir tots els sistemes de projecció d'una mateixa marca, o incomplint els termes de les llicències d'ús del programari.


Open-Sankoré és un programari lliure i gratuït que es pot utilitzar en qualsevol Pissarra Digital Interactiva (PDI) i altres Sistemes de Projecció Interactius (SPI), i des de qualsevol sistema operatiu (Windows, Mac o GNU/Linux), sense cap restricció específica que pugui condicionar els criteris d'adquisició i manteniment del maquinari dels centres.

El fet de ser un programari lliure i gratuït no només permet que es pugui fer servir a qualsevol aula independentment del tipus de SPI sinó que, a més a més, l’alumnat també el pot fer sevir a casa per visualitzar, crear i compartir activitats.


Teniu accés a la descàrrega del programa aquí. Des del portal Sankoré teniu accés també a l'espai Planéte Sankoré, on es comparteixen centenars de recursos educatius creats per docents de diversos països.


Disposeu de més informació sobre l'ús de les diferents eines de l'Open- Sankoré en aquest lloc.

 


- 10’ Lectura del document Programari SPI (usos del programari i primeres passes amb l’Open-Sankoré).

- 15’ Anàlisi d’una activitat en gran grup. Al portal Alexandria de la XTEC s'hi han començat a incorporar les primeres activitats creades amb Open-Sankoré. Es pot analitzar un exemple per veure les possibilitats que ofereix el programari.

- 35’ Descàrrega del programa i creació d’una activitat amb un mínim de 4 pàgines. En una de les pàgines s’ha d'indicar de manera concreta COM es fa servir, amb quines dinàmiques concretes on quedi evident la utilitat de la PDI per implementar la interactivitat i la participació. 

 

 

 

 

Concreció de tasques a desenvolupar

 

Treball presencial al seminari

 

- Activitat B: Descarregar el programa Open Sankoré i crear una activitat.

 

Treball al centre

 

- Activitat B: Recollida de dades sobre els tipus de SPI en els centres i reflexió sobre l'ús del programari específic per a PDI / Creació d’una activitat fent servir l’Open Sankoré.

 

Aquesta rúbrica és un exemple d'avaluació de la creació d'una activitat, per tant, és orientativa, personal i opcional:

 

Aspectes

1

2

3

4

Coherència i adequació

El contingut és confús i costa trobar la relació amb la seqüència didàctica. No sempre s'ha tingut en compte a qui va adreçada l'activitat

Una part del contingut està organitzat però no sempre és coherent amb la seqüència didàctica

El contingut està ben organitzat, és coherent amb la seqüència didàctica i s'ha tingut en compte a qui va adreçada l'activitat

El contingut està molt ben organitzat i estretament relacionat amb la seqüència didàctica. S'ha tingut sempre present a qui va adreçada l'activitat

Creativitat i qualitat tècnica

Fa servir activitats d'altres persones. No té en compte la qualitat dels recursos

Les activitats estan ben adaptades tot i que les idees no són originals. Utilitza alguns recursos amb certa qualitat

Les activitats estan ben adaptades tot i que les idees no són originals. Utilitza alguns recursos amb certa qualitat

Les activitats estan ben adaptades tot i que les idees no són originals. Utilitza alguns recursos amb certa qualitat

Interacció

La presentació és lineal, no permet la interacció de l'alumne

La presentació fomenta la interacció individual de l'alumne amb la pròpia presentació

La presentació fomenta la interacció entre els alumnes però no hi han gaires enllaços entre pàgines ni recursos externs


La presentació fomenta la interacció amb la pròpia presentació, hi ha enllaços amb recursos externs i entre pàgines, i fomenta la interactivitat entre els alumnes