2a sessió. Escola Drassanes


Sessió 2: Competència digital de l'alumnat

Document elaborat per: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Data: Novembre 2013.
 

Dinàmica de la 1a part del Seminari (2h presencials, mínim)
 
 
A - Introducció 

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.


Les competències digitals són d’àmbit transversal. Es tracta de competències metodològiques que fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la resolució de problemes que es plantegin en situacions i entorns diferents.


El document (referenciat més endavant) exposa, gradua, orienta i avalua un dels supòsits esmentats a la Llei d’educació de Catalunya (LEC) com a principis rectors del sistema educatiu que fa referència a la competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals, i planteja un desplegament coherent amb l’acreditació d’aquesta competència.


D’altra banda, el document està en consonància, pel que fa al paper que han de tenir les tecnologies digitals en els aprenentatges, amb les conclusions de la XXII Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya sobre l’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació, aprovades pel Ple del Consell Escolar de Catalunya en la sessió celebrada el 9 d’abril de 2013.


Per facilitar el desplegament de les competències s’ha optat per dividir-les en quatre grans blocs o dimensions que les configuren. Són:


1. Instruments i aplicacions sobre el coneixement i l’ús de diversos dispositius digitals.

2. Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge.

3. Comunicació interpersonal i col·laboració.

4. Hàbits, civisme i identitat digital.


Els elements que componen el document són les dimensions, les competències, els continguts clau relatius a cada competència, les gradacions en el seu assoliment, les orientacions metodològiques i les orientacions per a l’avaluació de cada competència. El document es completa amb annexos i un glossari de termes.


El professorat ha de provocar curiositat, proposar reptes i donar prou temps per investigar i reflexionar.


L’avaluació ha de formar part del procés d’ensenyament i aprenentatge, tant en el seu transcurs com en la comprovació dels aprenentatges assolits, però les activitats d’avaluació de la competència han de ser prou riques perquè l’alumne pugui mostrar tot el que sap, han d’estar contextualitzades per fer significatius els aprenentatges, han de tenir més d’una solució i poder ser resoltes de diverses maneres i han de fer possible que l’alumne prengui decisions i estableixi connexions.


A partir de la infografia de les Competències Bàsiques de l’Àmbit Digital, es farà una breu explicació de cadascun dels blocs que la formen (situació, orientacions i àmbit d’aplicació).

Explicació de la infografia


Disposeu de la informació completa als documents:

Us recomanem també observar els exemples pràctics dels cursos:


 

B - Dinàmica de treball de la sessió presencial


Un cop feta la introducció, la sessió es desenvoluparà  a partir de la taula de sota. Cada columna comporta una feina a fer. Aquest treball, part individual i part grupal (al seminari i al centre educatiu) s’exposa tot seguit.
Es recomana que, bé en digital o bé en paper, cada participant tingui el full-plantilla SemTAC-S2.
Es tracta de partir de l’exposició d’una activitat d’aula que ja fem (1), passar el full a un companya o companya del seminari per a que analitzi el que s’ha dit a la columna primera, pensi i escrigui quines accions millorarien emprant tecnologies digitals (2). Durada aproximada: 20’ A continuació, cal formar grups (recomanat 3 persones) per a treballar la tercera columna. Aquí (3) cal constatar quines competències digitals (10 a primària i 11 a secundària) es treballen a les accions relacionades a les columnes 1 i 2. Analitzar cadascuna de les activitats de les persones que integren cada grup. Finalment, la quarta columna (4) caldrà emplenar-la amb les aportacions de professorat de cada centre educatiu participant. Per tant, les aportacions s’hauran de fer arribar a la següent sessió del seminari.

 

 


1


QUÈ?


2


COM?


3


QUINS?


4


COM ES POT FER?


Sobre el significat de cada columna...


1 - Què fas a l’aula?

 • Treball individual. Cada participant amb el full-plantilla SemTAC-S2 emplena la primera columna
 • Es tracta d’explicar una activitat amb o sense tecnologies que fa a l’aula.
 • Esmicolar l’activitat indicant totes les accions, pas a pas
 • No necessàriament ha d’incloure tecnologies digitals
 • Tant si inclou l’ús tecnologies digitals com si no: es pot enriquir amb tecnologies digitals?

2 - Com? Quines tecnologies utilitzes?

 • Treball individual. Canviant el paper (full-plantilla SemTAC-S2) pel d’un altre company/a. Intercanvi de fulls després d’emplenar individualment la columna “QUÈ FAS A L’AULA?”
 • Quines accions de la columna 1 milloren amb tecnologies digitals?
 • Quina tecnologia digital pot encaixar millor?
 • Cal que aquestes preguntes les respongui cada persona sobre el full de l’altra

3 - Quins serveis/eines digitals utilitzes?

 • Treball en petits grups. Recomanat: 3 persones
 • Associar cada acció detallada a la columna 1 a cada competència digital (10 a primària i 11 a secundària)
 • Quines competències es cobreixen i quines no?
Consulteu els documents:


4 - Com es pot fer? Com es pot enriquir l’activitat amb tecnologies digitals?

 • Treball en grups a cada centre educatiu de les persones participants
 • Com les podem cobrir però que sigui significatiu, que tingui sentit? Pot ser que les tecnologies no enriqueixin…

 

 

Notes de debat

 • Treballar sobre quins són els temors d’usar tecnologia amb l’alumnat.
 • Incidir en que aquests temors es poden acabar si fem visibles converses de l’alumnat fent-les públiques. Així els hi transferim responsabilitat en les publicacions. En aquest moment, apareix l’autoregulació del propi alumnat.
 • L’experimentació de l’alumnat és molt interessant: Proposta de visionat del video de Sugata Mitra:
 

 

 
 


C - Concreció de tasques a desenvolupar
 

Treball presencial al seminari

Emplenar les columnes 1, 2 i 3 del full-plantilla SemTAC-S2 i endur-se’l per a completar-lo al centre educatiu.

 

Treball al centre


A partir de la feina feta al seminari, completar el full-plantilla SemTAC-S2, concretament la columna 4. Per fer-ho cal treballar-ho amb un grup de professorat de cada centre.
 

 

Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari.