Avaluació a Primària i Secundària

El passat mes de juny es va publicar l’Ordre ENS/164/2016 per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. D’aquesta manera es dóna coherència al decret d’ordenació dels ensenyaments d’aquesta etapa, d’acord amb l’aposta d’Ensenyament per l’aprenentatge competencial. 

El decret 119/2015, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, estableix les dimensions, les competències, els continguts i els criteris d’avaluació dels diferents àmbits.

En els quaderns de competències bàsiques de cadascun dels àmbits es concreten tres nivells d’assoliment de cada competència (assoliment excel·lent / assoliment notable / assoliment satisfactori) i alguns indicadors per a l’avaluació d’aquests nivells d’assoliment.


Avaluació a Primària

Avaluació a Secundària

Materials i recursosDecret ordenació primària 2015

Aquest decret presenta un canvi de paradigma en els currículums de primària i secundària, amb l’objectiu principal d’aprofundir en el model competencial, per tal de garantir l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat en acabar l’etapa obligatòria.

Les competències bàsiques es converteixen en els objectius d’aprenentatge de final d’etapa obligatòria, fet que suposa apostar per un model pedagògic que prioritza la interrelació dels diferents coneixements que aprèn l’alumne i la seva posada en acció.

El currículum de primària incorpora com a novetats, entre d’altres, l’increment de 175 hores de matemàtiques al llarg de tota l’etapa i la presència de les competències digitals en totes les àrees. Altres aspectes destacats són la incorporació d’orientacions metodològiques i d’avaluació per poder guiar aquest treball competencial, i una acció tutorial, tant individual com col·lectiva. La proposta també fa una atenció especial al procés de lectura i escriptura, i a la consolidació del Suport Escolar Personalitzat (SEP).

Decret d'avaluació

Quatre nivells d’avaluació

S’estableixen quatre nivells per avaluar el grau d’assoliment de les competències. Així mateix, la qualificació s’enriqueix i concreta cadascuna de les dimensions que conformen les competènciesdonant una informació qualitativa del procés de cada alumne. Per exemple, les competències matemàtiques s’agrupen en quatre dimensions: resolució de problemes, raonament i prova, connexions, i comunicació i representació.

També hi ha un canvi en la manera s’han d’expressar els resultats de l’aprenentatge dels alumnes en l’assoliment de les competències, que fins el curs passat es feia numèricament: 

  • Assoliment excel·lent (AE)
  • Assoliment notable (AN)
  • Assoliment satisfactori (AS) 
  • No-assoliment (NA)