L' EAP

 

Descripció:

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

Destinataris

Són els centres educatius, equips directius, docents i personal implicat en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.


Objectius
 • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes i fer la proposta d’escolarització,en col·laboració amb els serveis específics quan s’escaigui.
 • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
 • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
 • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió
 • Col·laborar conjuntament amb el servei educatiu de zona i els específicsper tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat
 • Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.


Funcions

Atenció a l’alumnat i les seves famílies
 • Identificació i avaluació psicopedagògica i/o social de les necessitats educatives especials de l’alumnat i proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis específics quan s’escaigui.
 • Elaboració de Dictàmens i Informes diversos per a orientar l’escolarització.
 • Realitzar la valoració motriu d’un alumne/a amb necessitats educatives especials per tal d’establir el seu grau d’afectació i les seves necessitats d’accessibilitat i planificar i dur a terme programes d’intervenció amb aquest alumnat.
 • Assessorament al professorat per a la planificació de la resposta educativa (adaptacions d’aula, de materials, plans individualitzats...)que pugui necessitar l’alumnat, en col·laboració amb els mestres i professors,especialistes i serveis educatius específics.
 • Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa, professional i social.
 • Seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especialsal llarg de la seva escolaritat i de manera especial en els moments de transició entre etapes educatives,en col·laboració amb els altres professionals iserveis educatius implicats.
 • Detecció, valoració i derivació – si s’escau - d’alumnat als serveis educatius específics (CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC), als serveis socials, de salut o de justícia(CSMIJ, CDIAP, EAIA, DGAIA...) .
 • Coordinació amb altres professionals, serveis o institucions de la zona per donar una resposta coherent i adequada a les necessitats educatives de l’alumnat

Atenció als centres educatius

 • Assessorament als centres i al professorat en la identificació de necessitats educatives de l’alumnat i col·laboració en la planificació d’actuacions de resposta educativa en l’entorn escolar, familiar i social.
 • Coordinació amb l’equip directiu i amb el professorat del centre que dona suport a la diversitat de l’alumnat (mestres d’educació especial, psicopedagogs, mestres de pedagogia terapèutica, educadors especialitzats...)
 • Participació a les Comissions d’Atenció a la diversitat del centre i a les comissions socials
 • Col·laborar en processos d’inclusió, en la prevenció i resolució de conflictes i en la detecció i prevenció de conductes de risc
 • Assessorament en processos de tutoria i orientació de l’alumnat.
 • Assessorament per a l’entesa, la col·laboració i la confiança mútua entre les famílies de l’alumnat i el centre educatiu, especialment d’aquell que alumnat més vulnerable o amb risc d’exclusió.

Atenció i intervenció a la zona

 • Participació en els processos d’escolarització i transició entre etapes educatives
 • Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
 • Treball en xarxa amb els diferents serveis i programes educatius de la zona osector(CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC) i amb equips o serveis d’altres departaments (salut, acció social i justícia)de la zona.
 • Col·laboració amb les administracions en la planificació i optimització dels recursos educatius del sector i en temes relacionats en l’escolarització dels alumnes.
 • Participació en els plans educatius d’entorn i en altres plans o programes que afavoreixen la integració escolar i social de l’alumnat (absentisme, risc d’exclusió social, salut...).
 • Coordinació i dinamització d’activitats de Formació i intercanvi dels docents, en col·laboració amb el centres de recursos pedagògics (CRP) del SEZ.

Equip professionals
 • Docents d’ensenyament secundari amb l’especialitat de psicologia i pedagogia
 • Treballadors/es socials
 • Actualment també hi ha assignats fisioterapeutes.

Accés

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la coordinació amb altres serveis de la zona.

En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar.


Xarxa d’EAP

Els EAP, com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEZ) actuen territorialment i sectorialment atenent tots els centres educatius d’un àmbit territorial generalment comarcal, municipal o un districte, en el cas de Barcelona. Estan integrats en el sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials del seu territori.

En aquests moments hi ha 79EAP que cobreixen l’atenció a tot Catalunya.

Cada psicopedagog/a atén diversos centres educatius de la zona. Generalment es desplaça als centres amb els que té un Pla d’actuació amb una periodicitat aproximada setmanal.

En cada EAP hi ha de 1 a 2 treballadors socials que atenen tots els centres educatius de la zona i en total hi ha 111professionals.